Audit / Posudek

Energetický audit a posudek

Zpracováváme energetické audity a posudky dle vyhl. 140/2021 Sb. a 141/2021 Sb. v platném znění.

Energetické audity budov

Velká část Vašich finančních prostředků mizí v nákladech za energie. Pokud chcete ušetřit, energetický audit se jeví jako ideální volba. Audit Vám přinese informace o dosavadním stavu využívání všech druhů energií v budově. Sami uvidíte, kde přicházíte o peníze. Poté připravíme seznam doporučení, která pomohou zbytečným výdajům zabránit.

Zákonná povinnost energetického auditu

Povinnost zpracovat energetický audit vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jestliže Vaše čísla spotřeby překračují zákonem stanovenou spotřebu energie, která je uvedena v prováděcí vyhlášce č. 140/2021 Sb. Energetický audit tedy musíte vypracovat, pokud:

● hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5 000 MWh
● hodnota průměrné roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 500 MWh pro kraj, obec, příspěvkovou organizaci státu, kraje nebo obce, státní organizaci založenou zákonem č. 77/2002 Sb., státní a veřejné vysoké školy a Českou národní banku
● jste podnikatelem, který s podnikatelem nebo podnikateli, kteří se podílejí na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 %, zaměstnává 250 a více osob nebo vykazuje roční obrat vyšší než 1 300 000 000 Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1 100 000 000 Kč, je povinen jednou za 4 roky zajistit pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu. Tato povinnost se vztahuje na podnikatele, který splňuje tyto podmínky 2 po sobě jdoucí kalendářní roky.

Proč firemní energetické audity budov od nás
Naši auditoři jsou skutečnými odborníky s mnohaletou praxí a osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu. Výsledkem jejich práce budou Vaše úspory. S námi máte jistotu, že audit provedeme kvalitně, výhodně, rychle, konstruktivně a šetrně.